Sentences

🦉 Simple sentences (câu đơn)

+ Là câu chỉ có một mệnh đề độc lập.

– Ví dụ:

🎯 We were sorry. We left. We did not meet all the guests.

🎯 We felt the disappointment of our friends at our early departure.

+ Một câu đơn có thể có nhiều hơn một chủ ngữ

– Ví dụ:

🎯 John and Mary were sorry.

+ Một câu đơn có thể có nhiều động từ

– Ví dụ:

🎯 John ate peanuts and drank coffee.

🦉 Compound sentences (câu ghép)

+ Là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, diễn tả các ý chính có tầm quan trọng ngang nhau.
– Chúng ta sử dụng các cách sau để nối hai mệnh đề:

–  Sử dụng dấu chấm phẩy:

🎯 The bus was very crowded; I had to stand all the way.

– Sử dụng dấu phẩy và một liên từ đẳng lập

🎯 The bus was very crowded, so I had to stand all the way.

– Sử dụng dấu chấm phẩy và một liên từ trạng từ (however, therefore, nevertheless…) và theo sau đó là dấu phẩy

🎯 The bus was very crowded; therefore, I had to stand all the way.

🦉 Complex sentences

+ Là câu chứa một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ có thể bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc hoặc đại từ quan hệ.

🎯 Because the bus was crowded, I had to stand all the way.

+ Trong câu trên có một mệnh đề độc lập “I had to stand all the way” và một mệnh đề phụ thuộc “the bus was crowded”

🎯 It makes me happy that you love me.

+ Câu này có một mệnh đề độc lập “it makes me happy” và một mệnh đề phụ thuộc “that you love me”.
– Câu phức sử dụng liên từ phụ thuộc để nối các vế của câu.

🎯 We left before he arrived.

🦉 Compound-complex sentences

+ Là câu có ít nhất hai mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.

🎯 Because she didn’t hear the alarm, Mary was late and the train had already left.

+ Trong câu trên, có hai mệnh đề độc lập là “Mary was late” và “the train had already left”. Một mệnh đề phụ thuộc là “she didn’t hear the alarm”

🎯 The cat lived in the backyard, but the dog, who knew he was superior, lived inside the house.

+ Mệnh đề độc lập là: “the cat lived in the backyard”, “the dog lived inside the house”. Mệnh đề phụ thuộc là “who knew he was superior”

Comments