* Biểu phí trên theo lịch học 2 buổi/tuần, mỗi buổi học 1 giờ 30 phút