IPA CHART

INTERNATIONAL PHONEMIC CHART

ENGLISH SOUNDS

Monophthongs

Nguyên âm đơn

short vowels

nguyên âm ngắn

ɪ

ʊ

ʌ

ɒ

ə

æ

 e

 

long vowel

nguyên âm dài

ɑː

ɔ:

 

 

 

 

Diphthongs – Nguyên âm kép

 

ɔɪ

 ir

 

Consonants

Phụ âm

voiceless

phụ âm gió

p

t

k

f

θ

s

ʃ

Voiced

phụ âm có thanh

b

d

g

v

ð

z

ʒ

m

n

ŋ

h

l

r

w

j

cluster

cụm phụ âm

fs

ks

kw

ld

lt

nz

sh

sk

sp

st

ts

θr

 

 

 

 

r-controlled sounds – âm với luyến âm r

 

ɑːr

ɔr

ɝ

 

 

 

 

 

Comments